king10
Thairath Logo
กีฬา

กกพ. จัดสรรงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าลงสู่พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

Share :
line-share-logo

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. คือการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศ ซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 42,300 โครงการ เช่น โครงการคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนที่ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นต้น และจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างเข้าใจและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...
กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูลกกพ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดสรรเงินโครงการห้องเรียนอัจฉริยะโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ข่าวทั่วไป