กีฬา
100 year

ศาลสั่ง กกต. ชดใช้ “ภุชงค์” 2 ล้าน เหตุให้พ้นตำแหน่งไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง

ไทยรัฐออนไลน์13 ส.ค. 2562 17:14 น.
SHARE

ศาลปกครองกลาง สั่งสำนักงาน กกต. ชดใช้ “ภุชงค์” 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี กรณีที่ให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ส.ค. 2562 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชดใช้เงินให้แก่ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ อดีตเลขาธิการ กกต. เป็นจำนวน 2,010,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ในกรณีที่ นายภุชงค์ ยื่นฟ้อง กกต. และสำนักงาน กกต. ว่า มีคำสั่งเลิกจ้างและนายภุชงค์พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม 


ทั้งนี้ ศาลให้เหตุผลว่า กกต. กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของ นายภุชงค์ ในฐานะเลขาธิการ กกต. 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของนายภุชงค์ตามที่ กกต. เห็นชอบแล้ว ค่าคะแนน 70 คะแนน ส่วนที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามมติของ กกต. หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ กกต. มอบหมาย ค่าคะแนน 30 คะแนน รวม 100 คะแนน

ต่อมาในปีงบประมาณ 2558 กกต. มีมติให้นายภุชงค์ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม และดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยกำหนดแบบประเมินเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของนายภุชงค์ ตามที่ กกต. ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือตามข้อที่มีบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมคะแนนร้อยละ 30 โดยพิจารณาตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม 2. การดำเนินงานตามมติของกกต. ตามที่กำหนดในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ซึ่งรวมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ค่าคะแนนร้อยละ 30 ส่วนหัวข้อที่ 3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากพฤติกรรมค่าคะแนนร้อยละ 20 และ 4. งานท้าทาย เพื่อพัฒนาองค์กร ค่าคะแนนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างขึ้นใหม่

แต่ปรากฏว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าวยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์ เนื่องจากนายภุชงค์ ไม่เห็นด้วยกับร่างบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง และสงวนสิทธิไม่ยอมรับการประเมิน ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินขึ้นใหม่ในสาระสำคัญแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และเป็นการเพิ่มเติมแบบการประเมินมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานนายภุชงค์ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 มาแล้ว 6 เดือน จึงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมต่อนายภุชงค์ ไม่ชอบด้วยเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และการที่ กกต. มีมติเลิกจ้างนายภุชงค์ โดยอ้างผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว และมีประกาศ กกต. เรื่อง ให้เลขาธิการ กกต. พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2558 จึงเป็นการเลิกจ้างนายภุชงค์ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างที่ไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง โดยไม่จำต้องเพิกถอนประกาศ กกต.ดังกล่าว ตามคำขอของนายภุชงค์ เนื่องจากมีผลเป็นเพียงการบอกเลิกจ้างเป็นหนังสือ

ดังนั้น พิพากษาให้สำนักงาน กกต. ใช้เงินให้แก่นายภุชงค์ จำนวน 2,010,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภุชงค์ นุตราวงศ์กกต.ศาลปกครองกลางสำนักงาน กกต.ไม่ชอบด้วยสัญญาจ้างข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้