ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ไทย ยืนยัน ร่วมจัดการปัญหาขยะทะเล ประชุม รมว.อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

  ไทยรัฐออนไลน์9 ต.ค. 2562 17:40 น.
  SHARE

  "วราวุธ" นำคณะ ทส.ร่วมประชุม รมว.อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 โดยไทยยืนยัน ร่วมมือจัดการขยะทะเล ร่วมห้างสรรพสินค้า งดการแจกถุงพลาสติก ดีเดย์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563

  วันที่ 8 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้า คณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 15th AMME) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

  โดยมี H.E. Akka Pundit Sapheach Aun Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เศรษฐกิจและการเงินของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้านครวัด ภายใต้หัวข้อ “Together to Support ASEAN Green Initiatives”

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล โดยประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้า 43 แห่ง งดการแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส และเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรอง

  1. การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน 5 แห่ง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ 45, 46, 47, 48 และ 49 ตามลำดับ ดังนี้ (45) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และ (46) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ของประเทศไทย (47) อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat และ (48) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ (49) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  2. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งยกร่างและเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ในระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี ต่อไป

  นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการรับทราบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนฯ ด้วยแล้ว

  วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล ASEAN Eco-School Awards ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้

  (1) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ในระดับประถมศึกษา และ (2) โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงเยาวชนของประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Youth Eco-champions Award ได้แก่ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับ Junior และนางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในระดับ Senior โดยโอกาสนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ 

  ทั้งนี้ ในโอกาสที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ได้หารือทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับ Dr. Amy Khor รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้อง W Room โรงแรม Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort ซึ่ง Dr. Khor ได้นำเรียนข้อความแสดงความยินดีจาก รมว.สิ่งแวดล้อมและน้ำ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ในวันที่ 1 มกราคม ปีหน้า ถือเป็นวันดีเดย์ ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ 43 ภาคี งดการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนการรีไซเคิล และ Up Cycling

  นอกจากนี้ รมว.ทส.ของไทย สนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง Green Corridor จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย Dr. Khor ได้ขอบคุณและชื่นชมประเทศไทย ที่เป็นผู้ริเริ่มการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในอาเซียน ซึ่งสิงคโปร์ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหามลพิษ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ ซึ่งปีนี้ได้ประกาศ Zero Waste Master Plan และจะมีการออกกฎหมาย Resource Sustainable Act โดยใช้แนวทาง Circular Economy เพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องรับคืนซากจากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ แผงโซลาร์ หลอดไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

  โอกาสนี้ Dr. Khor ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน Singapore International Water Week 2020 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สองฝ่ายเน้นย้ำที่จะดำเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี อาเซียน และพหุภาคี

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ขยะทะเลลดใช้ถุงพลาสติกวราวุธ ศิลปอาชารมว.อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทส.ไทยประชุมรมว.อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้