ข่าว
100 year

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ปันส่วนจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ไทยรัฐออนไลน์21 ก.พ. 2563 22:56 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนจำหน่ายหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และ
การปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ผลิต
ผู้นาเข้า ตัวแทนจาหน่าย ปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย
ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัยที่เลขาธิการกาหนด ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปันส่วนหรือจาหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรร
หน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสม
เป็ น ธรรม อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 9 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการกลางว่ าด้ วยราคาสิน ค้า
และบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือ
จาหน่ ายหน้ ากากอนามัย ลงวัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“หน้ากากอนามัย” หมายความว่า
(1) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน
(Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95
(2) หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)
(3) หน้ า กากป้ อ งกั น ฝุ่ น ละออง (Disposable dust mask) และ หรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ข้อ 3 ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรปันส่วนหน้ากากอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจำหน่ายหน้ากากอนามัย จำนวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้า กากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้ เพียงพอต่อ ความต้องการภายในประเทศ

ข้อ 4 การปันส่วนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามข้อ 3 ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการปันส่วนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยคราวต่อไป ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด

ข้อ 5 ให้ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายตามข้อ 3 จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน แสดงชื่อสินค้า ชนิดหรือเกรด ราคาจำหน่าย และปริมาณการจำหน่ายที่จำหน่าย ให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการจำหน่าย และจัดส่งให้เลขาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็น ประจำทุกสัปดาห์ ภายในวันจันทร์ ของสัปดาห์ ถัดไปหากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ ให้แจ้งในวันแรกที่สานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเปิดทำการตามปกติ

การจัดส่งบัญชีคุมสินค้าตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทางเป็น วันส่ง ในกรณีที่ ส่งทางโทรสารให้ ถือวันที่ได้รับ โทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง

ในกรณีที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือ วันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนาในการส่ง
การจัดส่งทางโทรสารหรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ผลิต
ตัวแทนจำหน่าย ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วิชัย โภชนกิจ

อธิบดีกรมการค้าภายใน

เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสโคโรน่าไวรัสโคโรนาโควิด-19หน้ากากอนามัยกรมการค้าภายในปันส่วนจำหน่ายไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้