ส.ป.ก. คิกออฟ ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข่าว

  ส.ป.ก. คิกออฟ ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.ย. 2564 17:12 น.

  "ธรรมนัส" ลงพื้นที่อยุธยา เปิดงานฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หนุนเกษตรกรปลูกสู้โควิด


  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวถึงความสำคัญของสมุนไพรว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศไทยในขณะนี้ รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกระดับและทุกมิติ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค รวมถึงสนับสนุนให้มีการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจนำไปปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

  สำหรับการจัดงาน Kick Off ในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการเตรียมการของเกษตรกรและเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิค-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ รมช.เกษตรฯ โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก. ทำการจัดหาและกระจายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ส.ป.ก. จึงดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรฯในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกล้าพันธุ์ องค์ความรู้ในการปลูก และใช้ประโยชน์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งจังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย และขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 5 ศูนย์ 5 ภูมิภาค เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนองค์ความรู้การปลูกและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรได้นำไปใช้ต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายการแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ หากดำเนินการเสร็จสิ้นคาดว่าพื้นที่ ส.ป.ก. จะมีศักยภาพในการผลิตกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน 50,000 กล้า/ศูนย์/ปี สนับสนุนแก่เกษตรกรปีละ 5,000 ราย นำไปปลูกในแปลงตนเองเพื่อสร้างรายได้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,000,000 บาท/ศูนย์/ปี รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ศูนย์ สูงถึง 30,000,000 บาท/ปี

  เลขาฯ ส.ป.ก. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มีแผนที่จะส่งเสริม สนับสนุนการประกอบการฟ้าทะลายโจรเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม กับสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ ทั้งปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ และกระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) มุ่งเน้นสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการสมุนไพร 24 จังหวัด โดยในระยะเริ่มแรกจะนำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร น่าน อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา จำนวน 80 ตัน:แห้ง รวมไปถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนด้านนวัตกรรม การแปรรูปในระดับพื้นที่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้การสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแบบพาราโบลาโดม งบประมาณ 95,000 บาท/หลัง เพื่อต่อยอดแก่สถาบันเกษตรกร เตรียมขยายผล ปี 2565 จำนวน 40 หลัง 32 จังหวัด และให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกรที่ขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพร รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นอีกปีละ 40 หลัง ภายในปี 2570 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้ง 72 จังหวัด จะได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนทั้งสิ้น 200 หลัง

  ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมการส่งมอบฟ้าทะลายโจรแก่ตัวแทนเกษตรกร ณ สถานที่จัดงาน แล้วยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง ส.ป.ก. กับ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) อันจะเกิดความร่วมมือการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ พด. เป็นการร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ ดินและน้ำ รวมไปถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัยองค์ความรู้ต่าง ฯ ส่วนความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ พท. จะร่วมกันพัฒนาสนับสนุนสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เช่น การผลิตและแปรรูปสมุนไพรประเภทต่างๆ แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ฯลฯ

  "การมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่ใหญ่และมีคุณภาพที่สุดในประเทศให้ได้ในอนาคต และหากนับเวลาไปอีก 3 เดือนข้างหน้า ต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเติบโตพร้อมนำไปจำหน่ายหรือแปรรูป ซึ่งเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป" เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19ฟ้าทะลายโจรแจกฟ้าทะลายโจร1ล้านต้นส.ป.ก.ปลูกสู้โควิดมอบให้เกษตรกรเขตปฏิรูปพระนครศรีอยุธยาข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:40 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์